English
آیکون منو
اهم وظایف گروه
1395/9/17 چهارشنبه
  • برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و نظارت و ارزیابی و هدایت و راهنمایی مشاورین طرف قرارداد انجام  مطالعات توجیهی-تفصیلی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان.
  • همکاری در انتخاب و عقد قرارداد با مشاورین منتخب جهت انجام مطالعات توجیهی - تفصیلی مناطق چهارگانه سازمان.
  • نظارت بر حسن اجرای شرح خدمات مطالعات و نحوه بررسی گزارشات ارایه شده توسط مشاوران مربوطه
  • همکاری در تهیه دستورالعمل ها و ضوابط برنامه های زون ها در اجرای طرح مدیریت مناطق و نیز بازنگری طرح های مدیریت تهیه شده در بازه های زمانی مقرر.
  •  انجام بازدید ها و بررسی های میدانی از وضعیت موجود و حین اجرای طرح های مدیریت مناطق به منظور نظارت بر حسن اجرای طرح های مدیریت مناطق
  • هماهنگی ها و پیگیری ها و اقدامات لازم با سازمان ها و ارگان های ذیربط ذر راستای اجرای طرح های مدیریت مناطق با تاکید بر مشارکت جوامع محلی
  • همکاری ، راهنمایی و هدایت ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها در جلسات استانداری و کارگروه ها و کمیته های کارشناسی اجرای طرح های مدیریت مناطق چهارگانه سازمان
گروه مدیریت خدمات طرح
1395/9/23 سه‌شنبه
دانستنیها
1395/9/17 چهارشنبه