آلبوم تصاوير
بيشتر
تالابهای ایران
اخبار
آتش سوزی جنگلها در استان با اجرای طرحهای مشارکتی۴۰درصد کاهش یافت
ارزيابی مخاطرات زیست‌محیطی منطقه حفاظت‌شده دنا
  • 1398/1/21 چهارشنبه ارزيابی مخاطرات زیست‌محیطی منطقه حفاظت‌شده دنا
    تجزیه‌و‌تحلیل و اولویت‌بندی ریسک‌های شناسایی‌شده در منطقه حفاظت شده دنا نشان داد که شکار غیرمجاز حیوانات با ضریب نزدیکی 905/0 در اولویت اول و رهاسازی پسماند ناشی از حضور گردشگران با ضریب نزدیکی 212/0 در اولویت آخر قرار گرفتند.
تکمیل بانک اطلاعات تالابها بر اساس استاندارد بین المللی
نمودار 57